Projekty

Projekty dla osób w spektrum autyzmu

CV na miarę szyte – generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa osób w spektrum autyzmu

OPIS projektu

Fundacja w Spektrum życia realizuje projekt grantowy pn.

„Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie w partnerstwie z Zamek Cieszyn w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

NAZWA PROJEKTU pn. CV na miarę szyte – generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem”

Fundacja „W spektrum życia” rozpoczyna realizację innowacji społecznej pn. CV na miarę szyte – generator Curriculum Vitae dla osób z autyzmem, realizowanej w ramach projektu grantowego „Polska dostępna – dostępność do zaprojektowania”. Celem projektu grantowego jest aktywizacja zawodowa dorosłych osób w spektrum autyzmu.

Aby zrealizować projekt, ogłaszamy nabór osób chętnych do współpracy przy budowaniu narzędzia cyfrowego, wspierającego wejście osób z ASD na rynek pracy. Zaproszenie kierowane jest do osóbdorosłych w spektrum autyzmu, ich rodziców, opiekunów oraz pracodawców z regionu konińskiego. Nabór trwa do 5 lutego 2022r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej w oraz na naszym fejsbukowym funpage’u.

Innowacyjność projektu

polega na tym, aby już na etapie przygotowania kluczowego dla procesu aplikacyjnego dokumentu, jakim jest Curriculum Vitae, pomóc osobom w spektrum autyzmu, w zrozumieniu tego co w istocie potrafią i jakie mają umiejętności, które mogą okazać się potrzebne, poszukiwane, czy wręcz pożądane na rynku pracy. Jako produkt finalny powstanie dokument CV, który w interesujący, jak i zupełnie niestandardowy sposób, prezentować będzie mocne strony kandydata do pracy.

Pomóżcie nam zaprojektować to innowacyjne narzędzie cyfrowe!!!

Jesteśmy przekonani, że realizacja innowacji, może znacząco wpłynąć na zmianę świadomości społecznej pracodawców, którzy przy zastosowaniu bardzo prostych narzędzi w środowisku pracy, przy wsparciu systemowym i organizacji pozarządowych, mogą zatrudniać niezwykle wydajne i utalentowane osoby, a jednocześnie działać z uwzględnieniem lokalnych interesów społecznych, w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu.
Z doświadczenia wielu osób z autyzmem wynika, że standardowe procesy rekrutacyjnewykluczająz rynku pracy osoby w spektrum. To smutne, bo przecież wiemy, że to osoby często niezwykle utalentowane, z niszowymi umiejętnościami, precyzyjne, kreatywne. Ich wykluczenie to duża strata zarówno społeczna, jak i ekonomiczna.

Odwiedzajcie także na naszego fejsbukowego funpage’a, tam też można zgłosić się do współpracy. Tutaj także zdawać Wam będziemy relację z realizacji poszczególnych etapów projektu.

Dodatkowe informacje

  • RODO
  • REJESTRACJA: zgłoszenia kierujcie na adres mailowy funadcji: wspektrumzycia@gmail.com , lub pod nr telefonu: 502 032 873