Projekty

Projekty dla osób w spektrum autyzmu

Rodzinna Akademia Przedsiębiorczości - warsztaty tematyczne związane z pobudzeniem przedsiębiorczości osób w spektrum autyzmu (ASD)
24 października 2020
Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce warsztaty prowadzone będą w trybie on-line
Sposób rejestracji oraz program warsztatów pozostaje bez zmian

Cel projektu

Aktywizacja zawodowa osób w spektrum autyzmu

OPIS projektu

Rodzinna akademia przedsiębiorczości –  to cykl 2 spotkań odbytych na zasadzie warsztatów, mających na celu zgromadzenie rodziców/opiekunów oraz osób z ASD, w celu przeprowadzenia warsztatów związanych z problematyką związaną z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych z ASD w Koninie, powiązanych z przeprowadzeniem  zogniskowanych wywiadów grupowych FGI. Głównym celem badania będzie stworzenie katalogu potrzeb osób z ASD oraz ich rodzin w zakresie możliwości wsparcia zawodowego, w tym instytucjonalnego, na terenie miasta Konina.

Warsztaty w dniu 24 października 2020 odbędą się od godz. 9.30 do godz. 14.30 (rejestracja uczestników od 8.30 do 9.30)

Wykład na temat problematyki usamodzielniania oraz zatrudniania osób w spektrum autyzmu poprowadzi Pani Renata Werpachowska z Fundacji SYNAPSIS dla dzieci dorosłych z autyzmem, która od 26 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) ma doświadczenie w pracy indywidualnej, grupowej, pracy z rodzina i otoczeniem osób z autyzmem. Od 2012 roku wspiera merytorycznie projekty dotyczące  mieszkalnictwa wspomaganego,  włączenia społecznego i zawodowego dorosłych osób z Autyzmem. Od 24 lat należy do zespołu trenerów. Prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje z zakresu problematyki zaburzeń ze spektrum autyzmu i występuje na konferencjach .

Poruszone zostaną tematy:

 1. Jakie potrzeby osobom z ASD zaspokaja praca?
 2. Jak ćwiczyć w życiu codziennym, umiejętności potrzebne w pracy u osób z ASD ?
 3. Czym dla człowieka jest praca?
 4. Czy wszystkie osoby z ASD mogą pracować?
 5. Jak pracę postrzegają osoby z ASD?
 6. Jak przygotować dzieci i młodzież z ASD do pracy?
 7. Jak zbudować infrastrukturę potrzebną do przygotowania do pracy osób z ASD?
 8. Prezentacja filmu o Pracowni Rzeczy Różnych w Wilczej Górze i film „Mój pierwszy dzień w pracy” o funkcjonowaniu w pracy osoby z Zespołem Aspergera.

Wsparciem naukowym dla uczestników będzie Anna Kostiukow – dr nauk o zdrowiu, fizjoterapeutka, manager zoz, absolwentka zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia w autyzmie, doradczyni zawodowa osób niepełnosprawnych, Adiunkt na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz wykładowczyni z zakresu autyzmu na innych uczelniach wielkopolskich.

Podczas warsztatów przeprowadzone zostaną badania potrzeb związanych z zatrudnieniem osób z ASD oraz ich rodziców/opiekunów. Wyniki badań zostaną przeanalizowane celem powstania dokumentu mającego na celu rekomendację do podjęcia konkretnych działań mających na celu poprawę dostępności osób z ASD do rynku pracy.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia funpage Fundacji na Facebook’u oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej

Co zykasz?

Warsztaty przełamywać będą m.in. bariery:

 • w wejściu na rynek pracy osób z ASD ze względu na problemy w komunikacji,
 • nieufność pracodawców i otoczenia ze względu na brak znajomości sposobów właściwego postępowania z osobami niepełnosprawnymi z ASD, brak wiedzy, odpowiednich postaw,
 • brak specjalistycznej wiedzy wśród doradców zawodowych, personalnych, trenerów, szkoleniowców zawodowych, które mogłyby wspomagać osoby z ASD w wejściu na rynek pracy,

brak ofert pracy dedykowanych grupie potencjalnych pracowników z ASD.

Osoby z ASD zgodnie z przyjętą przez Sejm RP w dniu 12.07.2013r. Kartą Praw Osób z Autyzmem, mają prawo do odpowiedniego kształcenia i przygotowania zawodowego oraz zatrudnienia, wykształcenia oraz szkolenia zawodowego wykluczającego dyskryminację i stereotypy, uwzględniających indywidualne zdolności, możliwości i prawo wyboru zainteresowanej osoby, a także wynagrodzenia wykluczającego dyskryminację, gwarantującego zaspokojenie potrzeb życiowych.

Spektrum autyzmu (ASD) to całościowe zaburzenie rozwojowe, które na pierwszy rzut oka jest niewidoczne, a zatem trudne do zrozumienia przez osoby z zewnątrz. System wspierania pracy przydatny wobec osób z innymi niepełnosprawnościami nie jest zazwyczaj adekwatny dla osób niepełnosprawnych z ASD. Dlatego też w naszym regionie, ale też w Polsce bardzo mały odsetek osób z ASD pracuje zawodowo, głównie poprzez brak narzędzi i wsparcia. W najbliższej przyszłości musi się to zmienić, ponieważ duża grupa osób z potencjalnie wysokimi umiejętnościami pozostaje poza rynkiem pracy. Dotyczy to zwłaszcza osób z diagnozą Zespołu Aspergera. Wiele osób z diagnozą zespołu Aspergera ma kłopoty w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia. Problemem nie jest wcale brak umiejętności, czy motywacji do pracy lecz brak dostępu do informacji, doradztwa i praktycznego wsparcia w ich specyficznych potrzebach na rynku pracy. Pracodawcom świadomym tych potrzeb wystarczy wprowadzenie kilku prostych udogodnień. dla osób z ASD jest to kwestia porażki lub sukcesu w pracy.

Dodatkowe informacje

Zarejestruj się